na obsah klávesové zkratky na hlavní stránku na menu

Páté cvičení – pole

Toto cvičení přineslo krátký úvod do statických polí, které nalézají uplatnění při počítání s vektory a seznamy.

Obsah cvičení

Na tomto cvičení jsme si ukázali, jak lze vytvořit a používat statické pole. Většina cvičení pak byla věnována vytváření programů, ve kterých se vyskytují pole.

Vytvořte program, který převede zadaný text na malá písmena. Uvažujte pouze znaky anglické abecedy a nepoužívejte funkci tolower(). Pro práci budete opět potřebovat tabulku ASCII.
Napište program, který z textu vyfiltruje všechny samohlásky. Neuvažujte znaky neanglických abeced (tedy číslice a další znaky z tabulky ASCII jsou povolené).
Vytvořte program, který zašifruje text pomocí Caesarovy šifry, popř. ho dešifruje. Volba směru, tedy šifrování, nebo dešifrování, se bude volit parametrem příkazové řádky. V dalším parametru bude uloženo, o kolik znaků se má text posunout (řetězec lze převést na číslo pomocí funkce atoi() nebo sscanf()). Text před vlastním šifrováním převeďte na malá písmena. Uvažujte pouze znaky anglické abecedy. Otestujte program zašifrováním textu a jeho následným dešifrováním.
Napište program, který načte matici reálných čísel 3x3 a spočítejte její inverzi. Nezapomeňte ověřit, zda je matice regulární. V případě nemožnosti vypočítání inverze vypište chybu a skončete s nenulovým kódem.