na obsah klávesové zkratky na hlavní stránku na menu

Čtvrté cvičení – řetězce a funkce

Na tomto cvičení se probraly fuknce a základy práce s řetězci.

Obsah cvičení

Cvičení začalo úvodem do práce s řetězci. Poté jsme si ukázali, jak se používají funkce, které mají v jazyce C několik odlišností od Pascalu.

Vytvořte program, který načte ze vstupu přirozené číslo nebo nulu, uloží ho do proměnné typu int a proměnnou pak vypíše. Program nesmí použít funkci scanf() ani jinou funkci pro načítání čísel či konverzi z řetězce na číslo. V případě chybného vstupu program vypíše chybové hlášení a skončí s nenulovým návratovým kódem. Číslice načítejte po jedné a číslo postupně vytvářejte zleva doprava. Uvědomte si, že každé dekadické číslo se dá rozepsat do tvaru 1234 = (((1)*10 + 2)*10 + 3)*10 + 4. Dále dejte pozor, že např. znak '1' nemá číselnou hodnotu 1, ale 49. Konzultujte převod s tabulkou ASCII.
Napište program, který opíše na výstup celý svůj vstup (ekvivalent programu echo), nebo opíše vstup pozpátku znak po znaku (reverzní echo) v závislosti na předaném parametru (jméno parametru je na vás, v příkladu níže je jedna z možností).

Předpokládejme, že máme vytvořený soubor s textem To je krasny den pojmenovaný vstup a uložený ve stejném adresáři jako program.

./program --primo < vstup

Program vypíše.

To je krasny den

Zavoláme-li program s jiným parametrem

./program --zpetne < vstup

obdržíme

ned ynsark ej oT