na obsah klávesové zkratky na hlavní stránku na menu

Druhé cvičení – proměnné

Na druhém cvičení jsme si ukázali deklarace proměnných, jejich inicializaci, výpis, načítání. Dále byly představeny matematické operátory.

Obsah cvičení

Na cvičení jsme probrali velké množství nových věcí. Řekli jsme si o tom, jak jazyk C definuje typy proměnných a jaké rozsahy jednotlivé typy podle standardu nabývají. Ukázali jsme si deklaraci číselné konstanty a dále viditelnost proměnných a jejich zastiňování. Velkou část cvičení jsme věnovali výpisu proměnných pomocí funkce printf() a něco málo jsme si řekli o matematických operátorech.

V poslední části cvičení jsme vytvořili program, který vypočítal kořeny kvadratické rovnice při zadaných parametrech a dále program, který vypočítal obsah kruhu při zadaném poloměru. V této souvislosti jsme se zmínili o funkci sqrt() pro výpočet druhé odmocniny a o makru M_PI, které definuje číslo pi.

Napište program, který načte reálné číslo a vypočítá tělesovou úhlopříčku krychle zadané délky.
Napište program, který načte dvě reálná čísla a vypočítá plochu pod funkcí sin při zadaných hranicích intervalu. Tento integrál má analytické řešení, použijte jej.