Lineární algebra 1 (01LAL)

poslední změna: 28-09-2021

Anotace

Vektorový prostor. Lineární závislost a nezávislost. Báze a dimenze. Podprostory vektorového prostoru. Lineární zobrazení. Matice lineárního zobrazení. Frobeniova věta.

Studijní materiály

Přednáška
Ľubomíra DVOŘÁKOVÁ, Lineární algebra 1. ČVUT, 2013. ISBN 978-80-01-05346-1.

Cvičení
Seznamy příkladů pro jednotlivá cvičení budou uveřejňovaná zde. Soubory obsahují více příkladů, než se stihne na cvičení probrat. (Příklady doporučené k probrání jsou označeny slovem [cvičení].)

Kromě výše zveřejňovaných předvyhbraných seznamů příkladů je studentům k dalšímu procvičování k dispozici sbírka příkladů z LA.

informace o cvičení/zápočtu

Varianta pro kontaktní výuku

 1. Účast na cvičeních je povinná. Zápočet bude udělen pouze studentům, kteří během semestru zameškají nejvýše dvě z celkových 13 cvičení. Omluvenky ani další potvrzení se nepředkládají, je proto třeba zodpovědně počítat s možností nemoci.
 2. V průběhu semestru se budou psát dva kontrolní testy. Výsledek těchto testů nemá vliv na udělení zápočtu, může ale významně pomoci u zkoušky (viz níže).
 3. Cvičící vaše výkony na cvičení ohodnotí na konci semestru 0 až 10 body. Tyto body nemají vliv na udělení zápočtu, mohou ale pomoci u zkoušky (viz níže).

Varianta pro nekontaktní výuku

 1. Povinná účast na cvičeních je nahrazena povinným vypracováváním pravidelných domácích úkolů zadávaných cvičícím. Zápočet bude udělen pouze studentům, kteří během semestru v termínu odevzdají minimálně 11 ze 13 zadaných úloh.
 2. Cvičící vaši práci během semestru ohodnotí na konci semestru 0 až 10 body. Tyto body nemají vliv na udělení zápočtu, mohou ale pomoci u zkoušky (viz níže). Poklady pro ohodnocení studentů si každý cvičící stanovuje sám.
 3. V průběhu semestru se budou psát dva kontrolní testy. Forma a datum (plán je polovina semestru pro první test a 1. týden v lednu 2022 pro druhý test) testů budou včas určeny v závislosti na aktuální epidemiologické situaci a platných nařízení vlády, hygieny a rektora. Výsledek těchto testů nemá vliv na udělení zápočtu, může ale významně pomoci u zkoušky (viz níže).

Informace o zkoušce

 1. Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část zkoušky se dále skládá z části praktické a části teoretické. Každá z těchto částí je hodnocena maximálně 100 %.
 2. Získal-li student z každého z kontrolních testů psaných během semestru alespoň 50 % bodů, může na začátku každého ze zkouškových termínů využít možnosti nechat si průměr svých výsledků z kontrolních testů uznat jako výsledek praktické části písemné zkoušky, kterou v takovém případě neskládá.
 3. Je-li výsledek některé části písemné zkoušky méně než 50 %, zkouška končí a student je klasifikován stupněm F.
 4. Pokud je výsledek obou částí písemné zkoušky 50 % a více, přičítají k výsledku praktické části zkoušky body od cvičícího za práci v semestru (1 bod = 1 procento) a výsledek písemné zkoušky je pak dán aritmetickým průměrem procentuálního hodnocení její praktické a teoretické části a je oznámkován podle standardní klasikační stupnice (viz čl. 11 Studijního a zkušebního řádu ČVUT).
 5. Se známkou z písemné zkoušky pak student postupuje ke zkoušce ústní, její podoba (náročnost pokládaných otázek) vychází z výsledku písemné zkoušky.