Lineární algebra 1 (01LAL a 01LALA/01LALB)

poslední změna: 12-02-2018

Umístění v rozvrhu

Přednáška probíhá každé v úterý (13:30–15:10) a každý lichý pátek semestru (9:30–11:10) v místnosti B103.

Zápočet

Zápočet uděluje studentovi cvičící za aktivní účast na cvičeních. Navíc každý student získá od cvičícího ohodnocení své práce během semestru (od 0 do 10 bodů), které se mohou promítnou do hodnocení zkouškové písemky (vizte níže).

Zkouška

organizace zkoušky

Zkouška se skládá ze tří částí, které se konají ve dvou různých dnech:

 • písemná praktická část(1) se koná vždy v pondělí
 • písemná(2) a ústní teoretická část se konají většinou ve středu a čtvrtek

(1) tuto část zkoušky je možné nahradit výsledky ze semestru (vizte níže)
(2) k výsledku této části zkoušky se připočítají body získané za domácí úkoly zadávané na přednášce

přihlašování na zkoušku

 • Přihlásit se ke zkoušce z předmětu 01LALA/01LALB může pouze student, který získal zápočet z předmětu 01LAL.
 • Termíny zkoušek jsou v KOSu vypsané u předmětu Lineární algebra A1, zkouška (01LALA). Tam se také na zkoušku přihlašuje.
 • Student se hlásí na vypsaný termín teoretické části zkoušky, na praktickou část – pokud si ji nenechává uznat – se dostaví v pondělí v tom samém týdnu.
 • Student, který během semestru získal alespoň 50 bodů (každý kontrolní test max za 45, max 10 bodů od cvičícího), si může nechat tyto body uznat jako výsledek praktické části zkoušky. Tuto skutečnost není potřeba nijak oznamovat – automaticky se využívá u každého studenta, který je přihlášený na zkoušku a zároveň se nedostaví k pondělní písemce.
 • Studenti vyšších ročníků, kteří mají zapsaný pouze předmět 01LALB (a tedy se nemohou na zkoušku přihlásit v KOSu), se hlásí emailem.
 • POZOR! Deadline pro odhlášení je vždy nedělní půlnoc předcházejícího týdne. Věnujte přihlašování a odhlašování náležitou pozornost – student přihlášený ke zkoušce, který se nedostaví (a zároveň se ze závažných důvodů neomluví) bude klasifikován stupněm F.

obsah jednotlivých částí zkoušky

 • Písemná praktická část zkoušky obsahuje 4 početní příklady, které pokrývají všechny probrané kapitoly (řešení soustav LAR, vektorové prostory a LZ a LN, báze a dimenze, podprostory, lineární zobrazení a jeho matice). Tři příklady jsou obtížnosti příkladů ze cvičení, jeden příklad je složitější (obtížnost je podobná ukázkovým příkladům počítaným na poslední přednášce).
 • V písemné teoretické zkoušce je zkoumána znalost definic a vět probraných na přednášce a základní porozumění probrané látce (včetně těch nejjednodušších důkazů).

  Základní definice
  (bezchybná znalost následujících definic je nutnou podmínkou pro složení zkoušky):
  • číselné těleso, vektorový prostor
  • lineární kombinace, lineární obal
  • lineární závislost/nezávislost
  • báze a dimenze vektorového prostoru
  • souřadnice vektoru v bázi
  • podprostor
  • lineární zobrazení
  • hodnost, jádro a defekt lineárního zobrazení
  • matice lin. zobrazení v bázích
  • hodnost matice
 • Obsahem ústní části zkoušky jsou důkazy předvedené na přednášce a teoretické problémy zkoumající hlubší orientaci v probrané látce.

termíny zkoušky

V následující tabulce naleznete přehled vypsaných termínů zkoušky.

praxe teorie
8.1. 9:30 T301 10.1. 9:30 T301
11.1. 9:30 T301
15.1. 9:30 T301 16.1. 9:30 T301
17.1. 9:30 T301
22.1. 9:30 T301 23.1. 9:30 T301
24.1. 9:30 T301
29.1. 9:30 T301 31.1. 9:30 T301
1.2. 9:30 T301
8.2. 10:00 T301 9.2. 9:30 T301
12.2. 9:30 T301 13.2. 9:30 T301
14.2. 9:30 T301
15.2. 9:30 T301