2014-02-24

Základní učebnice pro kurzy NP a NM:

E. Zettl, J. Jansen, H. Müller, Aus moderner Technik und Naturwissenschaft, nakl. HUEBER, 2003

 

Ostatní použitá literatura:

B. Ziesche, Ch. Knorr, Deutsch intensiv, nakl. ZIESCHE 1993

U. Häussermann und Kol., Sprachkurs Deutsch 2, 3, nakl. DIESTERWEG 1991

U. Häussermann und Kol., Grundgrammatik Deutsch, nakl. DIESTERWEG 1991

M. Kouřimská, D. Kettnerová, Německá konverzace a četba, nakl. SPN 1991

J. Buxeder, Mit Erfolg zum Zertifikat – Übungsbuch, nakl. KLETT 2001

Berglová, Formánková, Mašek, Německá gramatika, nakl. FRAUS 1995

D. Dusilová, R. Goedert, Sprechen Sie Deutsch? 2, 3, nakl. POLYGLOT 1998

Becker, Braunert, Eisfeld, Dialog Beruf 1, nakl. HUEBER 2001

B. Ziesche, Ch. Knorr, Deutsch intensiv als Fremdsprache (Im Büro), nakl. ZIESCHE 1998

M.Perlmann-Balme, S.Schwalb, em Haupt-, Brücken-,Abschlusskurs, nakl. HUEBER 2003

N. Becker, J. Braunert,W. Schlenker, Unternehmen Deustsch, nakl. KLETT 2009

T. Haupenthal, O. Kolečková, Vazby německých sloves s podstatnými jmény

A. Hering, M. Matussek, Geschäftskommunikation

R. Luscher, R. Schäpers, Berufssprache Deutsch 1995

W. Krause, A. Ch. Baygard, Geschäftskontakte, nakl. LANGENSCHEIDT 1995

U. Remanofsky, Wortschatz (Zertifikatstraining Deutsch), nakl. HUEBER 2004

Dreyer, Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, nakl. VERLAG FÜR DEUTSCH 2002

Lernen Heute, Grundstock des Wissens, nakl. SERGES MEDIEN 2000

R.Koll, H.Müller, Prüfung „Deutsch im Alltag“, nakl. VERLAG FÜR DEUTSCH 1998

O.Swerlowa, Grammatik & Konversation 1,2, nakl. LANGENSCHEIDT 2006, 2007

V. Eismann, Erfolgreich bei Präsentationen, CORNELSEN 2007

V. Eismann, Erfolgreich am Telefon, CORNELSEN 2006

I.Sander, M. Doubek u.a., DaF kompakt, nakl. KLETT 2011

J. Schumann, Mittelstufe Deutsch, Neubearbeitung, FRAUS 1995

K. Guzieva und Kol., studio d Die Mittelstufe B2/2, Cornelsen 2012

Profile Deutsch, Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen A1 – C2, nakl. LANGENSCHEIDT 2005

Noviny a časopisy, Prager Zeitung, Deutschland, ÖHZaktuell ...

vlastní materiály

Audio:

Werner und Alice Beile, Alltag in Deutschland, Sprechsituationen aus dem Alltag, Inter Nationes

Hans Ludwig Bauer, Atmosphärische Hörszenen, Inter Nationes

R.Koll, H.Müller, Prüfung „Deutsch im Alltag“, nakl. VERLAG FÜR DEUTSCH 1998

V. Eismann, Erfolgreich bei Präsentationen, CORNELSEN 2007

V. Eismann, Erfolgreich am Telefon, CORNELSEN 2006