Rhindův papyrusThoth - egyptský bůh matematikyAugustin Louis CAUCHY
Rhindův papyrus ThothCauchy

Aritmetika včera a dnes

Kapitola první

Násobíme chytře?

Máme-li za úkol vynásobit dvě přirozená čísla a k dispozici tužku a papír, většina z nás použije algoritmus, který jsme se učili už na základní škole:
47
    53
141
235  
2491
Přesto ale algoritmů pro násobení existuje velké množství. Kromě algoritmů, které urychlují násobení zpaměti a na papíře, také prozkoumáme efektivní algoritmy pro počítačové násobení.

Násobení na prstech paní učitelky na základní škole nevidí rády. Chtějí nás totiž naučit násobit do 10 krát 10 zpaměti "jako když bičem mrská". Přesto je použití prstů přirozeným zjednodušením, kterým si lidé pomáhají při výpočtech odedávna. Středověcí obchodníci s oblibou využívali tzv. cikánskou násobilku, která umožňuje násobit pomocí prstů do 9 krát 9 (se znalostí pouhé malé násobilky do 5 krát 5). Její princip pochopíte z následujícího obrázku.

cikánská násobilka
Pokud chceme násobit 8 krát 7, zeptáme se: "Osm a kolik je deset?" "A dva." Skrčíme dva prsty na první ruce (c = 2). To samé uděláme s číslem sedm. Schováme tedy tři prsty na druhé ruce (d = 3). Na pozici desítek napíšeme součet vztyčených prstů (a + b = 3 + 2 = 5) a na pozici jednotek napíšeme součin skrčených prstů (c . d = 2 . 3 = 6). A obdržíme správný výsledek 56. Bystrý čtenář si snadno rozmyslí, že algoritmus je použitelný jen k násobení čísel, která jsou obě větší než 5, a že funguje díky následujícím rovnostem (a také si všimne, že při násobení některých čísel narazíme na jistá úskalí!)
(10 - c)(10 - d) = 100 - (c + d)10 + cd
= 10(10 - c - d) + cd
= 10(a+b) + cd
Násobení devíti nedělalo středověkým trhovcům problémy ani pro čísla od 12 do 19. Postupovali podle následujícího obrázku.
násobení devíti
Pokud chceme násobit 14 krát 9, skrčíme na levé ruce čtvrý prst. Zleva pak první prst reprezentuje stovky (a=1), zbylé prsty před skrčeným reprezentují desítky (b=2) a prsty, které následují za skrčeným, reprezentují jednotky (c=6). Výsledek: 126. Snadno si rozmyslíme, že algoritmus funguje, pomocí následujících rovností. Násobíme-li (10+d) krát 9, kde d = 2,...,9, platí:
(10 + d)9 = 90 + 9d
= 100 + 10(d - 2) + (10 - d)
= 100a + 10b + c

nahoru

Čínské (grafické) násobení je velmi názorné.

čínské násobení

nahoru

Indické násobení zde popsané není jediné, které se ve staré Indii používalo. Existovalo více než osm rozličných způsobů násobení.

indické násobení

nahoru

Egyptské (etiopské) násobení je založené na binárním zápisu násobence. (Samozřejmě etiopské kmeny nemluvili o binárním zápisu, když Egypťanům svůj způsob násobení vysvětlovali :)

egyptské násobení
A odkud Egypťané věděli, že každé číslo má binární zápis, tj. může být vyjádřeno jako součet mocnin dvou? Pravděpodobně díky rovnoramenným vahám.
váhy
Ty totiž používali a mohli si tedy všimnout, že mají-li závaží hmotnosti n debenů (základní jednotka staroegyptského systému měření hmotnosti), mohou si pomocí rovnoramenných vah vyrobit závaží hmotnosti 2n debenů tak, že na jednu misku vah položí n-debenové závaží a na druhé misce vah jej vyváží. Spojením použitých předmětů vznikne hledané závaží hmotnosti 2n debenů. Poté již stačilo vypozorovat, že každý předmět hmotnosti m krát n debenů, kde m je přirozené číslo, je možno vyvážit pomocí závaží o hmotnostech n, 2n, 4n, 8n atd.
Program na egyptské násobení.

nahoru

Ruské (sedlácké) násobení je velmi podobné egyptskému. Ještě v 19. století se používalo na ruském venkově a zřejmě tak násobila většina Evropanů před prosazením dnešního indo-arabského způsobu násobení, které se dnes učíme na základní škole.

ruské násobení
Uvědomte si, že pokud přirozené číslo n není dělitelné dvojkou, znamená to, že na posledním místě v jeho binárním zápisu je jednička. Pokud je dělitelné dvojkou, pak má v binárním zápisu na posledním místě nulu. Snadno si pak rozmyslíte, že binární zápis čísla n lze získat také následujícím algoritmem:
 1. Vyděl číslo dvěma.
 2. Je-li dělitelné, zapamatuj si nulu a číslo n/2. Není-li dělitelné, zapamatuj si jedničku a číslo (n - 1)/2.
 3. Pokud zapamatované číslo není nula, opakuj algoritmus. Pokud zapamatované číslo je nula, binární zápis získáš sepsáním nul a jedniček zleva doprava v pořadí od poslední zapamatované cifry k první.
Program na ruské násobení.

nahoru

Cauchyovo komplementární násobení využívá zápis čísel pomocí záporných cifer. Všimněme si, že při použití Cauchyova komplementárního násobení si vystačíme s malou násobilkou do 5 krát 5!

Cauchyovo násobení
Abychom mohli Cauchyovo komplementární násobení používat, musíme umět převádět zápisy čísel mezi klasickou desítkovou soustavou a desítkovou soustavou s ciframi od -4 do 5. K takové konverzi slouží následující jednoduchý algoritmus:
Program na Cauchyovo komplementární násobení.

nahoru

Násobení v binární soustavě a redundantní binární soustavě není pro člověka běžné. Lidé totiž díky deseti prstům provádějí výpočty v soustavě desítkové, tj. čísla zapisují pomocí mocnin desítky a cifer od 0 do 9. Se soustavou binární ovšem pracuje valná většina počítačů.

 1. Binární soustava
  Každé přirozené číslo n lze právě jedním způsobem vyjádřit ve tvaru:
  n = ak2k + ak-12k-1 + ... + a121 + a020,
  kde koeficienty ak, ak-1, ..., a1, a0 nabývají hodnot nula nebo jedna. Řetězci ak ak-1 ... a1 a0 říkáme binární zápis čísla n. Připomeňme, že binární zápis se získá hladovým algoritmem:
  • Chceme-li najít binární zápis čísla 13, podíváme se, jakou nejvyšší mocninu dvojky číslo 13 obsahuje. To je 8. Poté od 13 odečteme 8 a pro získaný rozdíl 5 opět najdeme největší mocninu dvojky, kterou číslo 5 obsahuje. To je 4. Na závěr spočteme rozdíl 5 - 4 = 1, a to je nultá mocnina dvojky.
  • Získáme 13 = 8 + 4 + 1, a tedy číslo 13 má v binární soustavě zápis 1101.
  Násobení v binární soustavě je velmi podobné jako nám známé klasické násobení v desítkové soustavě. Například číslo 11 s binárním zápisem 1011 a číslo 5 s binárním zápisem 101 se vynásobí následujícím způsobem:
  Binární násobení
  Výsledek je 32 + 16 + 4 + 2 + 1 = 55. Všimněme si, že rychlost násobení odpovídá počtu jedniček v binárním zápisu násobitele (v našem případě jsou dvě jedničky v binárním zápisu 5), právě tolik sčítání totiž musíme provést.
  Program na binární násobení.
 2. Redundantní binární soustava
  Připusťme nyní v binární soustavě cifry -1, 0 a 1. Zápisy čísel už nejsou jediné možné, soustava je redundantní. Například 15 = 8 + 4 + 2 + 1 a taky 15 = 16 - 1, tedy jak 1111 tak i 10001 jsou zápisy 15 v redundantní binární soustavě. Vyberme zápis s maximálním počtem nul. K tomu stačí aplikovat následující přepisovací pravidla, dokud je co přepisovat:
  01111 → 10001
  0111110001
  11 → 01
  11 → 01
  Zatímco průměrný počet nul ve standardním binárním zápisu je 1/2, v redundantním binárním zápisu s maximálním možným počtem nul jsou to 2/3. Jelikož je rychlost násobení úměrná počtu nul, je jasné, že redundantní binární soustava je pro násobení velkých čísel výhodnější. Na závěr ještě poznamenejme, že násobíme analogicky jako v klasické binární soustavě. Pouze u znamének dáváme pozor: při násobení cifer stejného znaménka má výsledek znaménko plus, při násobení cifer opačného znaménka má výsledek znaménko mínus. Tedy například násobení 11 a 5 proběhne následovně:
  Redundantní binární násobení
  Výsledek je tedy 64 - 8 - 1 = 55.
Program na násobení v redundantní binární soustavě.

nahoru