[REKLAMA]

Výcuc ze skript ELMA

Úvod

Toto je můj pokus o vypsání nejdůležitějších poznatků ze skript Ivan Štoll — Elektřina a magnetismus. Mně posloužily jako dobrý základ pro učení se na zkoušku z ELMA a doufám, že pomohou i někomu dalšímu. Ke každé z 49 otázek na konci skript jsem vypsal jakési základy toho, co by se k ní dalo říct, pokud možno tak, aby zbytek šel dovymyslet.

Poznámky rozhodně nepokrývají obsah skript, pravděpodobně obsahují spoustu chyb a ve spoustě míst nejsou důsledné. Používejte na vlastní nebezpečí a případné chyby prosím hlašte, třeba na můj e-mail. To, že čísla nadpisů jsou v úplně přeházeném pořadí, není moje chyba; můžou za to skripta.

Abych udržel poznámky co nejstručnější, musel jsem se vyhnout humoru. Pokud jste zdeptáni učením a chcete se trochu zasmát, doporučuji svou sbírku hlášek, kde jsou mimo jiné i hlášky Chadziho a dalších našich učitelů (použijte vyhledávací pole v sekci Seznam hlášek).

prof. Chadzitaskos hrající si s bublifukem
Tohle je vážná věda

Rozdíly ve značení

Některé věci zde značím jinak než ve skriptech, protože mi to přijde přehlednější / méně matoucí. Následující tabulka by měla sloužit jako překlad.

Moje značeníZnačení ve skriptechVýznam
XYX=YX je definováno jako Y
XYX=YY je definováno jako X
fgradfgradient pole
fdivfdivergence pole
×frotfrotace pole
2ΔLaplaceův operátor
proto
k14πε0Coulombova konstanta
X˙dXdtderivace X podle času
ΘTteplota
X<X>střední hodnota X

Také jsem se snažil nad rovnosti psát, z čeho plynou, pokud to není triviální.

Maxwellovy rovnice v diferenciálním tvaru — to nejdůležitější, co si odsud máte odnést — jsou orámečkovány.

prof. Chadzitaskos píšící na tabuli velmi prasácký zápis limity
Hlavně ne takovéhle značení

1. Základní postuláty STR, Lorentzova transformace

  1. Einsteinův princip relativity: Všechny fyzikální zákony mají stejný tvar ve všech inerciálních soustavách
  2. Princip stálosti rychlosti světla

Chceme, aby ve všech soustavách platilo x2+y2+z2=c2t2. Uvažujeme x=xvt, t=t+αx. Rešením rovnice dostaneme

γ1 „pomalá“ Lorentzova transformace

Důsledky:

2. Relativistické skládání rychlostí, aberace

ux=uxv1uxvc2 uy=γ1(v)uy1uxvc2 u=u+v1+uvc2

Fizeauův pokus: paprsek jde skrz vodu po/proti proudu

Pokud se částice v soustavách S, S pohybuje pod úhly θ,θ k ose x, dostaname tanθ=γ1usinθucosθv, pro foton θθtan(θθ)βsinθ — vzorec pro světelnou aberaci

3. Hmotnost, hybnost a energie v STR

Chceme, aby hybnost fungovala podobně jako rychlost, tedy py,z=py,z. Tomu je vyhověno, pokud definujeme pγumu.

py=γumuy=sklaˊdaˊnıˊrychlostıˊγuγv1uy1muxvc2=γumuy=py px==γv(pxβc1γumc2)γv(pxβc1E)

V klidu je E0=mc2, tudíž kinetická energie je Ek=Emc2=Taylormc2(1+u22c2+3u48c4+)

Sílu definujeme podle Newtonova zákona síly Fdpdt,F=dpdt. Složitými výpočty můžeme odvodit transformační pravidlo

F=(1γvuyvc2γvuzvc2γv(1uxvc2)γv(1uxvc2))F=(1γv)Fvv2v+γvF+γvc2u×(v×F)

Pro t=0,F=krr3 máme

F=kγvr3(r+1c2u×(v×r))

4. Základní postuláty OTR a jejich experimentální ověření

  1. Obecný princip relativity: Všechny fyzikální zákony mají stejný tvar ve všech inerciálních soustavách
  2. Einsteinův princip ekvivalence: Působení gravitace v inerciální soustavě je ekvivalentní působení setrvačné síly v rovnoměrně zrychlené soustavě

Stáčení perihelia planet — vysvětluje, proč se Merkur nepohybuje přesně po elipse

Ohyb světelných paprsků při pohybu kolem těžkého tělesa

5. Elektrický náboj v klidu a za pohybu

  1. Náboj je vázán na částici
  2. Náboje jsou kladné a záporné
  3. Zákon zachování náboje
  4. Náboj je relativisticky invariantní
  5. Náboj je kvantovaný

6. Coulombův zákon a jeho experimentální ověření

FCoulomb=kq1q2rr3 k14πε0

Coulombův experiment — dva náboje zavěšené vedle sebe

7. Elementární náboj a metody jeho určování

Nejmenší možný náboj

Millikanův experiment: malé olejové kapičky v kondenzátoru, padají a nabitý kondenzátor je vrací nahoru

Přesněji se dá určit pomocí elektrolýzy (víme, jaký náboj je potřeba k uvolnění molu stříbra)

8. Energie soustavy nábojů, hustota energie elektrického pole

W=k2αβqαqβrαβ W=k2VVρ1ρ2r12dV1dV2

Neexistuje stabilní rovnováha (Earnshawova věta)

φ=kβqβrβW=12αqαφα W=12VρφdV=Maxwellε02Vφ2φdV==Vε02E2dVwdV

9. Gaussův zákon

Tok elektrického pole

ΦSEdS

U koule kolem jednoho náboje

Φ=qε0

Libovolná plocha má díky zákonu převráceného čtverce stejný tok jako kulová plocha pod stejným prostorovým úhlem

Φ=quvnitrˇε0 SEdS=1ε0VρdV

Platí i za pohybu, jelikož náboj je relativisticky invariantní

10. Maxwellovy rovnice elektrostatického pole a jejich řešení

SEdS=VEdV=1ε0VρdV E=ρε0

Elektrické pole je konzervativní

lEdl=S(×E)dS=0 ×E=0

Můžeme zavést potenciál

E=φ

Druhá Maxwellova rovnice je ekvivalentní jeho existenci, první lze přepsat jako

2φ=ρε0

Pro ρ=0 je to Laplaceova-Poissonova rovnice

11. Multipólový rozvoj elektrického pole

Máme nabitou bramboru V kolem počátku souřadnic, hledáme její potenciál v bodě (0,0,r)

r poloha kousku brambory dV, R=rr, předpokládáme rr, θrr. Potenciál kousku bude

dφ=kρRdV=kρdV1r2+r22rrcosθ=kρdVr(1+r2r2+2rrcosθ)

Když se to roztayloruje jako (1+x)12, vyleze z toho multipólový rozvoj

dφ=k(ρdVr+1rcosθρdV+)

Máme rcosθ=z, označíme pVrρdV, potom máme

φ=kV(Qr+prr3+)dV

p je dobře definované (nezávisí na volbě počátku), pokud Q=0

12. Elektrický dipól a jeho pole

E=φ=k(3(pr)rr5pr3)

Bodový dipól lze aproximovat jako dvojici opačných nábojů, p=ql, působí na něj moment D=p×E

Dipól se natočí do směru pole, čímž získá energii W=pE

Síla působící na něj je F=W=(p)E

13. Elektrická dvojvrstva

Dipóly rozložené po ploše, orientované ve směru normály

pSσln φ=kSpSRR3dS=kpSΩ

Ω prostorový úhel, potenciál závisí pouze na něm

14. Vektor elektrické polarizace, polarizovaná tělesa

Nechť hustota dipólů je N, potom vektor polarizace PNp

φ(r)=kVP(r)RR3dV==k(SP(r)dSRVP(r)RdV)

Je to tedy ekvivalentní náboji s hustotou ρvP uvnitř a σvPn na povrchu

15. Vodiče v elektrostatickém poli

Náboje se nahromadí na povrchu vodiče tak, aby se indukované pole vyrušilo s vnějším

Pokud z povrchu vyřízneme malou plošku, ve které je pole rovno σ2ε0, zmenší se pole právě o toto množství na plošku působí síla F=qE=ΔSσ22ε0 a mechanické napětí je tedy T=σ22ε0=ε02E2

16. Základní úloha elektrostatiky

Máme vodiče v prostoru, známe Si,Qi,φi

Náboje se rozloží tak, aby energie byla minimální (Thomsonova věta)

Chceme najít potenciál splňující 2φ=0 s okrajovými podmínkami φ(r)=φi|rSi

Jelikož vodiče jsou konečné, máme limrφ(r)=0

Dá se řešit metodou elektrostatického zobrazení: pokud má někde být uzemnění (φ=0), můžeme kolem toho soustavu zrcadlit

17. Kapacita, kondenzátor, energie kondenzátoru

Jeden vodič má kapacitu CQφ

Soustava vodičů má kapacitní koeficienty; Q=φ

Obráceně máme potenciálové koeficienty φ=𝔹Q

Výsledná energie při nabíjení nezávisí na pořadí nabíjení matice ,𝔹 jsou symetrické

Kondenzátor = dva opačně nabité vodiče (elektrody) vedle sebe, mezi kterými jdou siločáry a neunikají ven (tedy dvě konečné desky nejsou dokonalý kondenzátor)

U nenabitého kondenzátoru φ1=φ2=(CCCC), C=QU je kapacita kondenzátoru

W=QU2=CU22=Q22C E=σε0=Qε0S U=Ed=Qdε0S C=ε0Sd W=CU22=ε0SE2d22d=wV

18. Elektrostatické pole v dielektriku, vektor elektrické indukce

Dielektrikum se skládá z dipólů

Nedokonalé dielektrikum má kromě vázaných nábojů ρv i volné ρ, celkem ρc

E=Maxwellρ+ρvε0=polarizaceρPε0 Dε0E+Pvektor elektrickeˊ indukceD=ρ

Vektor elektrické indukce umožňuje počítat vlastnosti dielektrika jenom podle hustoty volných nábojů, ale na rozdíl od vektoru elektrického pole nemá sám o sobě význam

Pokud je P konstantní, jde o tvrdé dielektrikum

Pokud se dielektrikum polarizuje podle vnějšího pole, jde o polární dielektrikum

Pro ideálně měkké dielektrikum platí P=ε0χE, kde χ je elektrická susceptibilita

D=ε0E+P=ε0(1+χ)Eε0εrEεE

19. Stacionární elektrický proud a pole

Pokud se náboj pohybuje skrz nějakou plochu, definujeme proud IQ˙, hustotu proudu dIjdS

Pokud proud teče po ploše, zavádíme lineární hustotu dIαndl

Z úvahy o rovnoběžnostěnu se dá odvodit j=ρv,α=σv

Gaussův zákon stále platí, tedy i Maxwellova rovnice E=ρε0

Je experimentálně potvrzeno, že pole stacionárního proudu je konzervativní, tedy platí i druhá Maxwellova rovnice ×E=0

Od Maxwellových rovnic pro elektrostatiku se liší okrajovými podmínkami — potenciál uvnitř vodiče není nulový a na povrchu není konstantní

Také už nepůsobí jen elektrická síla, ale z experimentu plyne, že i jiná (magnetická, později vysvětleno relativitou)

20. Rovnice kontinuity elektrického proudu

Pokud z objemu vytéká náboj, musí v něm ubývat

I=Q˙ SjdS=ddtVρdV(integraˊlnıˊ tvar) j=ρt(diferenciaˊlnıˊ tvar)

21. Ohmův zákon

Ohmův zákon udává pro některé materiály za určitých podmínek vztah mezi napětím a proudem

Následující vzorečky vyplývají z experimentu; ρ,σ nejsou hustoty náboje, ale měrný odpor/vodivost!

I=UR=GU(integraˊlnıˊ tvar) R=ρLS G=σSL

Pokud uvažujeme tenké vlákno tloušťky ΔS, máme

ΔI=UΔG=UσΔSL=definicenapeˇtıˊσEΔS=σEδS j=σE(diferenciaˊlnıˊ tvar)

j a E mohou mít v anizotropním prostředí různý směr, potom musíme uvažovat σ jako matici

Rseˊrioveˊ=iRi Gparalelnıˊ=iGi

22. Klasická teorie vodivosti

Proud je zprostředkováván volnými nabitými částicemi o náboji q a hmostnosti m. Podle Ohmova zákona je jejich uspořádaná rychlost:

u=jnq=OhmσEnq

Aby byl proud ustálený, síla elektrického pole je vyvažována Langevinovou silou (tření mezi částicemi)

Částice se vesele pohybuje a pořád se u toho sráží s ostatními částicemi: mezi srážkami urazí vzdálenost λ (střední volnou dráhu), uplyne čas τ (střední doba života), střední srážkovou frekvenci značíme ν

ν=1τ=vλ

Ze zákona síly máme pro Langevinovu sílu

FL=ma=mumaxτ=2mνu

Aby byl pohyb ustálený, musí se rovnat negaci elektrické síly

FE=qE=q2nuσ 2mνu=q2nuσ σ=q2n2mν=q2nλ2mv

v závisí na teplotě, tedy i σ. U srážek s neutrálními částicemi je σΘ12, u srážek s nabitými částicemi σΘ32

23. Tohmanův-Stewartův pokus

Zatřepeme vodičem, čímž bude na nabité částice působit setrvačná síla a vytvoří proud, tedy i napětí

F=ma=mvt=qE U=El=mvlqt Q=It=OhmUtR=mvlqR

Můžeme změřit všechno kromě qm, to tedy dopočteme

Pokud použijeme vzoreček z klasické teorie vodivosti, zjistíme experimentálně, že nefunguje vodivost kovů nelze popsat klasickou fyzikou (vysvětluje ji kvantová fyzika)

24. Vodivost kondenzovaných látek, supravodivost

Pokud se některé látky (např. helium) ochladí na hodně malou teplotu, zmenší se jajich odpor na 0

V supravodiči není magnetické pole (podobně jako v normálním vodiči není elektrostatické pole)

25. Elektromotorické napětí

Zdroj elektromotorického napětí vyvolává v obvodu nepotenciální sílu

=1qlFdl

Mezi svorkami zdroje svorkové napětí

U=l1l2Edl

Úvahou o potenciálech se dá odvodit:

=U+RiI=(R+Ri)I

26. Kirchhoffovy zákony

 uzly:αIα=0  smycˇky:αRαIα=αα

Některé vzniklé rovnice budou lineárně závislé, abychom získali jen ty lineárně nezávislé, lze použít metodu úplného stromu — najdeme kostru grafu a pro každou hranu, která není v kostře, vezmeme smyčku, která ji obsahuje

27. Jouleův zákon

Energie dodaná zdrojem se mění v tepelnou energii

P=A˙=UQ˙=UI=RI2=GU2(integraˊlnıˊ tvar) W=RI2t P=RI2=2R(R+Ri)2

Maximum je při R=Ri — zátěž je přizpůsobená zdroji

Pro tenké vlákno:

ΔP=UΔI=ELjΔS=jEΔV pdPdV=jE=σE2=ρj2

(kde opět ρ,σ jsou měrný odpor/vodivost)

28. Elektrické pole pohybujícího se náboje

Pro pohybující se náboj neplatí Coulombův zákon, musíme použít Gaussův zákon, který je obecnější

Postupujeme obráceně než u elektrostatiky — změříme elektrické pole kolem náboje a podle něj stanovíme náboj

q=ε0kouleEdS

Vezmeme kondenzátor orientovaný ve směru z pohybující se ne směru x. V klidu by měl intenzitu E0=σ0ε0, díky kontrakci délek bude S=γ1S0 a náboj je invariantní, takže

σ=QS=QγS0=γσ0 E=σε0=γσ0ε0=γE0

Máme-li soustavy S,S a budeme natáčet kondenzátor do všech směrů, dostaneme

E=(1γγ)E

Mějme teď bodový náboj v bodě O v čase t=0. Lorentzova transformace je tedy pouze x=γx. V soustavě S bude platit Coulombův zákon.

(1γ1γ1)E=prˇedchozıˊuˊvahaE=kqr3r=kqr3(γ11)r E=γkqrr3

Jelikož Ex:x=Ez:z, je pole pořád radiální (míří vždy od náboje)

Vypočítáme velikost pole, uvažujeme pouze rovinu xz

E=kqγrr3=kqγx2+z2(γx)2+z23=kqγ2x2+z2(x2+γ2z2)3=kqγ2x2+z2(x2+(1β2)z2)3=kq1β2(x2+z2)(1β2z2x2+z2)32=kqr21β2(1β2sin2θ)32Heavisideu˚v faktor Γ

29. Síly mezi pohybujícími se náboji, Lorentzova síla

Chceme zjistit, jakou silou působí náboj q0 na náboj q

Oba jsou v klidu

F=kq0qrr3

q0 se pohybuje

F=Γkq0qrr3

q se pohybuje

Nechť S je soustava náboje q (tedy soustavy jsou obráceně než předtím)

F=qE E=prˇedtıˊmodvozeno(1γ1γ1)E F=relativistickaˊdynamika(1γ1γ1)F F=qE

Neplatí tedy zákon akce a reakce (ani by nemohl, protože informace se nemůže šířit okamžitě)

Oba se pohybují

Tentokrát spojíme S s nábojem q0, koukáme na situaci v bodě t=0

u,v = rychlosti nábojů q,q0 v soustavě S

F=Coulombkq0qrr3 F=relativistickaˊdynamikakq0qγr3(r+u×(v×r)c2) E=Γkq0rr3 F=q(E+u×(v×E)c2)

Abychom se zbavili závislosti na v, zavedeme vektor magnetické indukce

Bv×Ec2=μ0q0(v×r)4πr3,μ01c2ε0permeabilita vakua

Tím dostáváme vzorec pro Lorentzovu sílu

FLorentz=q(E+u×B)

33. Biot-Savartův zákon

Stacionární proud je vždy součástí smyčky. Nechť dl je kus smyčky.

dI=Idl=jdV=ρdVv dB=defμ0ρdV(v×R)4πR3=μ0I(dl×R)4πR3 B=μ0I4πldl×RR3

34. Transformace složek elektromagnetického pole

Z Biot-Savarta se dá odvodit, že vedle roviny je magnetické pole B=μ0α2 orientované kolmo k proudu i normále

Mějme kondenzátor orientovaný ve směru y pohybující se ve směru x rychlostí u

Ve směru pohybu tedy teče konvekční proud s lineární hustotou α=σu, mezi rovinami je

E=σε0y B=μ0σuz

Vezměme čárkovanou soustavu pohybující se rychlostí v

βu=sklaˊdaˊnıˊrychlostıˊβuβv1βuβv E=(1γγ)E+βc(γγ)B B=(1γγ)B+βc1(γγ)E

Při vc je E=E+v×B,B=B1c2v×E

Invarianty: EB,c2B2E2

35. Síly mezi elektrickými proudy

32. Ampérův zákon

Chceme určit sílu působící na proudový element v elektromagnetickém poli

dF=LorentzρdV(E+u×B)=ρdVE+Idl×B

Pro neutrální proud (ρ=0) máme

dF=Idl×B=Biot-Savartμ0II0(dl×(dl0×R))4πR3

Pro dva nekonečné vodiče

dFdl=μ0II02πr

31. Maxwellovy rovnice stacionárních polí

Z experimentu vyplývá, že magnetické indukční čáry nemohou odnikud vycházet, a magnetické pole (i nestacionární) je solenoidální, tedy:

ΦSBdS=0 B=0

Teď chceme zjistit cirkulaci magnetické indukce. Vezmeme nekonečný vodič, pro který je z Biot-Savarta B=μ0I2πr, a obepneme kolem něj kružnici. Pro tu zřejmě bude

ΓkruzˇniceBdl=μ0I

Pokud máme křivku, která neobepíná proud, jakýkoli úsek na ní se vyruší s úsekem „na druhé straně“ Γ=0

Pokud křivka obepíná proud, můžeme ji pomocí neobepínajících křivek převést na kružnici, tedy platí

ΓlBdl=μ0Iprochaˊzejıˊcıˊ=μ0SjdS

Pomocí Stokesovy věty dostaneme

×B=μ0j

30. Magnetická indukce a vektorový potenciál

Jelikož B=0, můžeme zavést vektorový potenciál:

B=×A

Po dosazení do Ampérova zákona máme

μ0j=×(×A)=(A)2A

Vektorový potenciál je možné pomocí kalibrační podmínky zvolit tak, aby jeho divergence byla libovolná, zvolíme tedy A=0 a máme

2A=μ0j

Tato rovnice je podobná rovnici 2φ=ρε0 z elektrostatiky a pokud ji budeme řešit analogicky, dostaneme Biot-Savartův zákon

36. Magnetický tlak, hustota energie magnetického pole

Vložme proudovou rovinu do homogenního pole B0 kolmého k proudu a k normále roviny. Po stranách roviny bude

B1=B0+μ0α2 B1=B0μ0α2

Vyřízneme-li pás délky dl ve směru proudu a h v druhém směru, síla na něj bude

dF=|Idl×B0|=αhdlB0=αB0dS p=dFdS=αB0=(B1+B2)(B1B2)2μ0=Δ(B2)2μ0 pm=wm=B22μ0

Hustota energie elektromagnetického pole

w=we+wm=ε0E22+B22μ0

46. Magnetický dipól a jeho pole

Méjme nějaký objem, ve kterém jsou proudy. Analogicky jako v elektrostatice můžeme provést multipólový rozvoj:

A=μ04πVjRdV=μ04π(1rVjdV0+1r3(m×r)+) m12V(r×j)dV

Pro malou smyčku s proudem (magnetický dipól) je m=IdS a magnetická indukce:

B=×A=μ04π×m×rr3=???μ04πmrr3=μ04π(3(mr)rr5mr3)

Analogicky jako v elektrostatice:

F=(m)B D=m×B W=mB

47. Vektor magnetizace a intenzity magnetického pole, magnetika

Mějme N magnetických dipólů, zavedeme vektor magnetizace M=Nm

Analogicky jako v elektrostatice:

A=μ04πVM(r)×RR3dV==μ04π(Sαm(r)dSR+Vjm(r)RdV)

Je to tedy ekvivalentní proudu s hustotou jm×M uvnitř a αmM×n na povrchu

Magnetikum je těleso tvořené magnetickými dipóly, obsahuje volné proudy j a vázané proudy jm

×B=Maxwellμ0(j+jm)=magnetizaceμ0(j+×M) H=Bμ0Mvektor intenzity magnetickeˊho pole×H=j

Ampérův zákon:

lHdl=SjdS=Ivolnyˊprocˇ ne?m

U diamagnetik (látek bez vlastních magnetických momentů) se momenty indukují. Pro ideálně měkká magnetika platí M=κH, kde κ je magnetická susceptibilita.

B=μ0(H+M)=μ0(1+κ)Hμ0μrHμH

V magneticky anizotropních materiálech je μ matice

Pokud vložíme magnetikum do homogenního magnetického pole B0, bude uvnitř B=B0+μ0M

wm=B22μ=HB2

48. Magnetické obvody

Magnetické indukční čáry tvoří obvody

37. Pohyb nabité částice v elektromagnetickém poli

mv˙=q(E+v×B)

Pro homogenní, čistě elektrické pole je situace stejná jako pro tíhové pole

Pro homogenní, čistě magentické pole dostaneme pohyb ve tvaru šroubovice o cyklotronovém poloměru rc:

vx=v0cos(ωct+δ) vy=v0sin(ωct+δ)

ωcqBm je cyklotronová frekvence

Dobře se to řeší tím, že se rychlost vezme jako komplexní číslo

Rovnice pro obecné homogenní pole:

u˙+iqBmu=iqEm

Partikulární řešení je u=EBvddriftová rychlost

To se sečte s homogenním řešením (šroubovicí), čímž vznikne zkrácená/prodloužená šroubovice

Drift může být také způsoben jinými silami

38. Hallův jev

Mějme vodič tvaru kvádru, proud jde ve směru y. Působí na něj magnetické pole ve směru z a elektrické pole v rovině yz. Magnetické pole ovlivňuje směr částic v rovině xy, takže vodivost bude

σ=(σ1σ2σ2σ1σ3) jz=σ3Ez=q2n2mνEz

Zaveďme efektivní elektrické pole EefE+u×B

j=σEef=σ(E+jnq×B)

Zároveň rozepíšeme j do složek podle j=σE s tím, že Ex=0:

j=σ2Eyx+σ1Eyy+σ3Ezz

Porovnáním dostaneme:

σ1=σ3σ3σ2Bnq=σ3σ2ωcν σ2=σ3σ1Bnq=σ1ωcν

Řešením soustavy dostaneme

σ1=σ31+ωc2ν2 σ2=σ3ωcν1+ωc2ν2

jy=σ1Ey je přímý proud, jx=σ2Ey je Hallův proud

Nechť a,b jsou hrany vodiče ve směru x,z. Dáme ho do slabého magnetického pole a pustíme jím proud I=abj=abnqu. Ve směru x bude působit síla F=LorentzquB. Tím vzniká na bocích napětí U=defbFq=buB=IBnqaKIBa, kde K je Hallova konstanta pro daný vodič

40. Faradayův zákon

Vezměme vodič ve tvaru tyčky ve směru x, pohybujme s ním ve směru y v magnetickém poli ve směru z

Na volné náboje bude působit síla q(v×B), která bude vykompenzována ekvivalentním elektrickým polem o velikosti E=v×B

Vezměme obdélníkovou smyčku kolmou k magnetickému poli. Délky stran jsou a,b ve směrech y,x, tedy pole je ve směru z. Smyčka se pohybuje ve směru y. Nechť se magnetické pole ve směru y mění z B1 na B2, potom

lFdl=qv(B1B2)bqindukovaneˊ

Smyčka se za čas dt posune o vzdálenost vdt. Indukční tok se změní o dΦ=(B2B1)bvdt. Tudíž platí vztah

indukovaneˊ=Φ˙(integraˊlnıˊ tvar) lEdl=ddtSBdS ×E=Bt(diferenciaˊlnıˊ tvar)

41. Maxwellovy rovnice elektromagnetického pole, posuvný proud

Již víme, že pro elektromagnetické pole platí:

Z důvodu symetrie můžeme předpokládat, že ?=ξEt pro nějakou konstantu ξ. Aplikujeme divergenci na obě strany, přičemž divergence rotace je vždy 0:

0=(×B)=μ0j+ξEt=Gaussμ0(j+ξε0μ0ρt)

Podle rovnice kontinuity má platit:

j=ρt

Tedy položíme-li ξ=ε0μ0=1c2, dostaneme to samé. Tím vzniká Ampérův zákon pro elektromagnetické pole a nový člen se nazývá Maxwellův posuvný proud:

×B=μ0j+1c2Et

Jelikož 1c2 je hodně malá rychlost, posuvný proud se projevuje pouze při vysokých frekvencích

39. Indukčnost, solenoid a energie solenoidu

prof. Chadzitaskos hrající si s dlouhou duhovou pružinkou
Solenoid
LNφI=NBSI

Po vložení magnetika se indukčnost zvětší μr-krát

Pro více smyček platí Φ=LI, kde L je matice indukčních koeficientů. Její prvky na diagonále jsou vlastní indukčnosti a ostatní jsou vzájemné indukčnosti (také se označují M, protože proč ne)

Platí vzájemnost indukčností (Mik=Mki), což lze ověřit energetickou úvahou nebo takto: Mějme dvě smyčky. Potom

M12=Φ12I2=def1I2SBdS=Stokes1I2lAdl=upravenyˊBiot-Savartμ04πl1l2dl1dl2R=symetrieM21

Jiná definice indukčnosti je pomocí Faradayova zákona:

i=Φ˙i=kLikI˙k

Pro jednu smyčku je tedy =LI˙

Ohmův zákon pro obvod s rezistory a cívkami:

=RI+LI˙

Práce potřebná k vytvoření magnetického pole v cívce:

W=P=I=LIdIdtdt=0ILIdI=LI22=ΦI2

Z toho plyne, že pokud známe energii magnetického pole, můžeme určit indukčnost

43. Přechodové stavy v RC a RL obvodu

RLC obvod obecně obsahuje odpor, cívku a kondenzátor. Pro sériové zapojení platí

=RI+LI˙+Ukondenzaˊtor Q=CU I=Q˙

Pro RC obvod z těchto vztahů sestavíme diferenciální rovnici

Q˙+QRC=R

Po vyřešení máme

Q=Kexp(1RC)+C

Konstantu K určíme z počátečních podmínek

Pro RL obvod máme rovnici

I˙+RIL=EL

kterou řešíme analogicky

45. Rezonance v sériovém RLC obvodu

Pro úplný RLC obvod dostaneme

U¨+RU˙L+ULC=LC

Ta je analogická rovnici pro vynucené kmity z mechaniky

x¨+2δx˙+ω02x=f ω01LC δR2L ω=ω02δ2

Homogenní řešení:

U=U0exp(δt)sin(ωt+φ0) I=CU˙==I0exp(δt)sin(ωt+α) αarctanδω

Tedy proud je posunutý oproti napětí o α

Nehomogenní řešení se střídavým napětím =0cosΩt:

U=U0sin(Ωt+φ0)

(Měli bychom přičíst homogenní řešení, ale to je tlumené, takže po chvíli začne být zanedbatelné)

φ0=mechanikaarctanω02Ω22δΩ=arctan(1RΩCΩLR) U0=0RCΩcosφ0 I=CU˙=CU0Ωcos(Ωt+φ0)I0cos(Ωt+φ0)

44. Impedance

Je-li A=A0cos(Ωt+α), definujeme fázor A^A0expiα. Pro sériový RLC obvod máme

^=0 I^=I0expiφ0 Z^I^=0I0exp(iφ0)Z0exp(iφ0) Z0=prˇedchozıˊcˇaˊstR2+(ΩL1ΩC)2 Z=???R+i(ΩL1ΩC)R+iX

X = impedance, R = rezistance, X = reaktance, ΩL = induktance, 1ΩC = kapacitance

Y1ZG+iS

Y = admitance, G = konduktance, S = susceptance

41. Maxwellovy rovnice elektromagnetického pole (pokračování)

Zjistili jsme, že elektrické pole v kombinaci s magnetickým již není potenciální. Máme ale

×E=Bt=×At ×(E+At)=0 E+Atφ

Stačí tedy řešit rovnice pro φ a A a dopočítat

B=×A E=φAt

Dosazením do dvou Maxwellových rovnic, které jsme ještě nepoužili, dostaneme

(φ+At)=ρε0 ×(×A)=μ0jε0μ0t(φ+At)

Úpravou získáme

2φ=ρε0At 2Aε0μ02At2=μ0j+(A+ε0μ0φt)

Jelikož máme volnost ve volbě A, můžeme splnit Lorentzovu kalibrační podmínku A=ε0μ0φt, čímž se to výrazně vyhezčí:

2φ1c22φt2=ρε0 2A1c22At2=μ0j

Pokud definujeme 21c22t2, rovnice se vyhezčí ještě víc:

φ=ρε0 A=μ0j

42. Elektromagnetická vlna

Ukazuje se, že Maxwellovy rovnice s ρ=0,j=0 mají netriviální řešení, tedy elektromagnetické pole může existovat nezávisle na náboji a proudu — to se nazývá elektromagnetická vlna

Předpokládejme, že A=0,φ=0 a všechno závisí pouze na souřadnici z. Z rovnice A=μ0j máme

2Az21c22At2=0

Řešení je

A=A0cos(ωtkz+α),ωk=c

Abychom splnili podmínku, můžeme si vybrat třeba A=Ax. Z toho dostaneme

E=ωA0sin(ωtkz+α)x B=kA0sin(ωtkz+α)y

49. Maxwellovy rovnice v látkovém prostředí

Lorentzovy rovnice:

Přechod od mikroskopických k makroskopickým veličinám:

El=E,Bl=B,ρl=ρ+ρv,jl=j+jm+jp ρv=P jm=×M jp=Pt

Pokud opět zavedeme

Dε0E+P=εE HBμ0M=Bμ

máme konečnou podobu rovnic