[REKLAMA]

Poznámky a řešení úloh z Diskrétní matematiky A3

Catalanova čísla

Definice. Cn=pocˇet zakorˇeneˇnyˊch rovinnyˊch stromu˚ o n vrcholech 1,1,2,5,14,42,132,132,429,1430
Příklad.
C4=5
Věta. n2,Cn=k=1n1CkCnk
Důkaz. Každý strom s více než jedním vrcholem můžeme jednoznačně rozdělit na dva stromy tak, že odtrhneme první větev kořene.
Věta. Cn=(2n2n1)n
Důkaz. Předpokládejme, že generující funkce C(x)n=1Cnxn absolutně konverguje. C(x)=n=1Cnxn=C1x+n=2(k=1n1CkCnk)xn=C1x+n=2k=1n1(Ckxk)(Cnkxnk)=C1x+(n=1Cnxn)(n=1Cnxn)=x+C(x)2=114x2==n=1(2n2n1)n
Cvičení. Dokažte, že Cn je liché právě tehdy, když n je mocnina dvojky.
Definice. Dijckovo slovo je slovo na abecedě {x,y} takové, že v každém prefixu je počet x větší nebo roven počtu y a celkem je jich stejně. (Ekvivalentně, jde o dobře uzávorkovaný řetězec závorek.)
Věta. Počet Dijckových slov délky 2n je Cn+1.
Důkaz. Nechť 2k je délka prvního prefixu, která má obou písmen stejně. Zřejmě tento prefix začíná na x a končí na y. Uvnitř téchto dvou písmen musí být Dijckovo slovo, a stejně tak za prefixem. Tímto způsobem se jim dají přiřadit stromy.
Věta. Počet neklesajících cest v mřížce n×n, které nepřekročí diagonálu, je Cn+1.
Důkaz. Každé cestě přiřadíme jednoznačné Dijckovo slovo tak, že posun doprava = x a posun dolů = y.
Věta. Počet způsobů, jak vyplnit tabulku 2×n čísly 1,,2n tak, aby oba řádky i všechny sloupce byly rostoucí, je Cn+1.
Důkaz. Vezměme Dijckovo slovo, za každé x píšeme další číslo do prvního řádku a za y do druhého řádku.
Věta (Eulerova). Počet triangulací konvexního n-úhelníku je Cn1.
Příklad.
C41=C3=2
Důkaz. Vezměme libovolnou hranu a trojúhelník, jehož je součástí. To nám mnohoúhelník rozděluje na dva menší.
Věta. n2,Cn+1=Cn4n2n+1
Důkaz. C(x)=114x2C(x)=114xC(x)(14x)=14x=12C(x)???

Lineární rekurence pomocí generujících funkcí

Příklad (Binetův vzorec pomocí generujících funkcí). Fn+2=Fn+1+FnF0=0,F1=1 f(x)n=0Fnxn n=0Fn+2xn=n=0Fn+1xn+n=0Fnxn 1x2n=0Fn+2xn+2=1xn=0Fn+1xn+1+n=0Fnxn 1x2n=2Fnxn=1xn=1Fnxn+n=0Fnxn f(x)F1xF0x2=f(x)F0x+f(x) f(x)xx2=f(x)x+f(x) f(x)=xx2+x1=φ5(x+φ)+ϕ5(x+ϕ)=15(1φx)15(1ϕx)=15n=0(φnϕn)xn Fn=φnϕn5
Příklad (Fontána z mincí). bnpocˇet blokovyˊch fontaˊn s n mincemi dole bn=1+k=1n1(nk)bk b(x)n=0bnxn=n=0xn+n=2k=1n1(nk)bkxn=11x+(n=1nxn)(n=1bnxn)=11x+x(1x)2(b(x)1)=12x13x+x2=(12x)n=0φ2n+2ϕ2n+25xn bn==φ2n1ϕ2n15=F2n1
Cvičení. Řešte pomocí generujících funkcí: an=an1+2an2+(1)na0=a1=1
Věta. Mějme posloupnost an a její generující funkci f(x). Potom f(x)+f(x)2 je generující funkce posloupnosti, kde je každý lichý člen nahrazen nulou.
Důkaz. Nahrazení nulou lze vyjádřit takto: bn1+(1)n2an Generující funkce této posloupnosti je g(x)=n=01+(1)n2anxn=12(n=0anxn+n=0an(x)n)=f(x)+f(x)2
Cvičení. Najděte generující funkci pro (1,1,2,2,4,4,8,8,16,16,)
Cvičení. Najděte všechna n taková, že (kn1^)((nk)|(2n2k)).
Cvičení. Mějme slovo s konstantními mezerami. Nechť ni je první výskyt písmene i a pi jeho perioda. Přiřadíme ke každému písmenu generující funkci: fi(x)k=0xni+kpi=xni1xpi,xB0(1) Jejich sečtením dostaneme k=1xk=x1x=i=0dxni1xpi,xB0(1) Dokažte pomocí těchto generujících funkcí:
  1. i=1d1pi=1
  2. Nechť d>1. Potom (m)((jd^)(m|pj)(2jd^)(m|pj)) (Pokud číslo dělí alespoň jednu periodu, potom dělí alespoň dvě periody.)
  3. Nechť d>1,p1pd. Potom pd1=pd. (Tedy nejvyšší periodu mají alespoň dvě písmena.)
  4. i=1dnipi=d+12
Cvičení. Pokud označíme bn posloupnost čitatelů v Calkin-Wolfově stromě, dostaneme rekurenci b1=1,b2n=bn,b2n+1=bn+bn+1 Hyperbinární zápis čísla je zápis o základu 2 s číslicemi {0,1,2}. Nechť hn je počet hyperbinárních reprezentací čísla n. Dokažte, že hn=bn+1, tedy h0=1,h2n+1=hn,h2n=hn1+hn
Důkaz. Tento důkaz byl schován, aby se zabránilo podvádění v domácích úkolech. Pokud zrovna nemáte zapsaný tento předmět a důkaz vás zajímá, kontaktujte mě.
Cvičení. Dokažte, že n=m+11n2<1m+12
Důkaz. Tento důkaz byl schován, aby se zabránilo podvádění v domácích úkolech. Pokud zrovna nemáte zapsaný tento předmět a důkaz vás zajímá, kontaktujte mě.
Cvičení. Pro Ramseyovu funkci platí: Dokažte horní odhad m,n2:R(m,n)(m+n2m1)
Důkaz (první, co mě napadl). Tento důkaz byl schován, aby se zabránilo podvádění v domácích úkolech. Pokud zrovna nemáte zapsaný tento předmět a důkaz vás zajímá, kontaktujte mě.
Důkaz (hezčí). Tento důkaz byl schován, aby se zabránilo podvádění v domácích úkolech. Pokud zrovna nemáte zapsaný tento předmět a důkaz vás zajímá, kontaktujte mě.
Cvičení. Mějme mince o hodnotách 1,q,q2,,qn1. Určete, zda jde o kanonický systém mincí.
Řešení. Toto řešení bylo schováno, aby se zabránilo podvádění v domácích úkolech. Pokud zrovna nemáte zapsaný tento předmět a řešení vás zajímá, kontaktujte mě.
Cvičení. Nechť f je polynom s reálnými kořeny takový, že f(1)=f(1)=0,(x(1,1))(f(x)>0). Nechť A11f,R2supf((1,1)). Dokažte (nejlépe pomocí AGH nerovnosti), že A23R.
Cvičení. Dokažte pomocí Dirichletova principu, že vybereme-li z 2n^ libovolných n+1 čísel, potom mezi nimi budou
Cvičení. Nudný profesor vede tak nudnou přednášku, že k každém okamžiku alespoň jeden student spí. Na přédnášce je 5 studentů. Každý student spí právě ve dvou disjunktních intervalech a každá dvojice studentů alespoň jednou spí společně. Profesor prohlásil, že pokud v nějakém okamžiku budou spát alespoň tři studenti, bude se příště psát obzvlášť zapeklitá písemka. Dojde k tomu?
Řešení. Toto řešení bylo schováno, aby se zabránilo podvádění v domácích úkolech. Pokud zrovna nemáte zapsaný tento předmět a řešení vás zajímá, kontaktujte mě.

Mince

Cvičení. Kolik reprezentací má částka 1689 Kč pomocí mincí 3 Kč a 4 Kč?
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Cvičení. Kolik reprezentací má částka 1689 Kč pomocí mincí 3 Kč a 5 Kč?
3 3 3 3 3 5 5 5 5 5
Věta. Mějme mince o hodnotách a,b;ab. Potom:
Věta (Schurova). Mějme mince o hodnotách 1a1<a2<<aM, kde ai a gcd(a1,,aM)=1. Označme hn počet reprezentací částky n. Potom limnhn=.
Definice. p(n) je počet zápisů n jako součet nerostoucích čísel z n^.
Věta. Nechť kn^. Potom počet rozkladů, jejichž nejvyšší číslo je k, je stejný jako počet rozkladů obsahujících přesně k sčítanců.
Věta. Počet rozkladů skládajících se pouze z lichých čísel je stejný jako počet rozkladů skládajících se z různých čísel.
Věta (Erdősova-Szekeresova). Mějme libovolnou permutaci čísel n2+1^. Potom existuje rostoucí nebo klesající podposloupnost o n+1 členech.
Cvičení. Dokažte, že pro n2^ už Erdősova-Szekeresova věta neplatí pro žádné n.