[REKLAMA]

Algebra

Skripta: od Šťovíčka (bývalý přednášející), od Mareše

Obsah

 1. Teorie množin
  1. Relace
   1. Vlastnosti relací
   2. Ekvivalence
   3. Uspořádání
  2. Kardinalita
  3. Ordinální čísla
 2. Algebry
 3. Grupy
  1. Podgrupy
  2. Cyklické grupy
  3. Násobení grup
  4. Klasifikace konečně generovaných abelovských grup
  5. Faktorizace podle podgrupy
  6. Věty o izomorfismu
  7. Akce grupy
 4. Okruhy
  1. Polynomy a mocninné řady
  2. Direktní součin okruhů
  3. Obory integrity
  4. Ideály
  5. Kořeny polynomů
  6. Konečná tělesa
  7. Dělitelnost v oborech integrity

Teorie množin

Relace

Vlastnosti relací

Ekvivalence

Existuje jednoznačný vztah mezi relacemi ekvivalence a rozklady:

Uspořádání

Kardinalita

Ordinální čísla

[REKLAMA]

Algebry

Definice. Nechť n0. n-ární operace na množině M je zobrazení MnM. Číslo n je její arita.
Definice. Univerzální algebra je dvojice (M,Ω), kde M je neprázdná množina a Ω je neprázdná množina operací na M: Ω{ω|n0,ω:MnM}
Definice. Podalgebra algebry (M,ΩM) je (N,ΩN), kde NM a N je uzavřená na všech operacích z Ω.
Definice. Je-li (M,Ω) algebra a NM, pak N označuje minimální podalgebru M obsahující N: N{LM|L podalgebra M,LN}
Definice. Nechť (M,ΩM),(N,ΩN) jsou algebry stejného typu, tedy |ΩM|=|ΩN| a odpovídající operace mají stejnou aritu. Zobrazení f:MN je homomorfismus algeber, pokud pro všechny odpovídající operace ωΩM,νωN s aritou k platí x1,,xkM:f(ω(x1,,xk))=ν(f(x1),,f(xk)) Je-li f injektivní, jde o monomorfismus. Je-li f surjektivní, jde o epimorfismus. Je-li f bijektivní, jde o izomorfismus. Je-li M=N, f je endomorfismus. Je-li f bijektivní a M=N, f je automorfismus.

Grupy

Definice. Grupoid je množina M s jednou binární operací: (M,*)
Meme, kde Bob Ross maluje nápis (G,*) a povídá: “And we'll give this little set a binary operation, because everyone needs a friend.”
Definice. Pologrupa je grupoid, jehož operace je asociativní: a,b,cM:(a*b)*c=a*(b*c)
Definice. Komutativní pologrupa je pologrupa, jejíž operace je komutativní: a,bM:a*b=b*a
Věta. Při postupném vyhodnocování operací na n prvcích v pologrupě nezáleží na pořadí závorek.
Definice. Monoid je algebra (M,*,e), kde * je asociativní binární operace a eM neutrální prvek splňující aM:a*e=e*a=a.
Meme
Věta. Každý monoid má právě jeden neutrální prvek.
Příklad. (,+,0),(0,+,0),(,,1) jsou monoidy, ale (,+) je jen pologrupa.
Příklad. Množina konečných slov nad nějakou abecedou tvoří monoid, kde binární operace je řetězení a neutrální prvek je prázdné slovo.
Příklad. SL(2,0)({𝐀02×2|det𝐀=1},,𝐈) je monoid izomorfní monoidu {0,1}*konecˇnaˊ slova se znaky 0,1 (důkaz izomorfie netriviální; přiřadí se 0(1011),1(1101)).
Poznámka. Homomorfismus mezi pologrupami nemusí být homomorfismus mezi monoidy!
Definice. Nechť (M,*) je pologrupa. Prvek aM je absorbující, pokud bM:a*b=b*a=a.
Definice. Nechť (M,*,e) je monoid. Prvek aM je invertibilní, pokud bM:a*b=b*a=e.
Příklad. Pro dané m mějme monoid (m,m,1). Pro m=6 jsou invertibilní prvky 1,5.
Věta. V monoidu (m,m,1),m je prvek k invertibilní právě tehdy, pokud km.
Definice. Grupa je monoid, kde všechny prvky jsou invertibilní. Zavedeme-li funkci ι, která prvku přiřadí inverzi, můžeme ji brát jako součást algebry: (M,*,e,ι).
Poznámka. Pro pologrupy, monoidy a grupy můžeme používat multiplikativní zápis, kde značíme
Poznámka. Pro pologrupy, monoidy a grupy můžeme používat aditivní zápis, kde značíme
Věta. Nechť m. Definujme Zm×{km|km}. Potom (m×,m,1) je grupa.
Definice. Grupoid (M,*)dělení, pokud pro všechna aM jsou funkce xa*x a yy*a surjektivní.
Definice. Grupoid (M,*)krácení, pokud pro všechna aM jsou funkce xa*x a yy*a injektivní.
Definice. Kvazigrupa je grupoid, který má dělení a krácení.
Definice. Lupa je kvazigrupa, která má neutrální prvek.
Příklad. (,) a ({0},÷) jsou kvazigrupy, ale ne lupy.
Věta. Pokud má monoid (M,*,e) dělení, potom je to grupa.
Důsledek. Je-li lupa asociativní, potom je to grupa.
Poznámka. Konečný grupoid {a1,,an} můžeme znázornit pomocí Cayleyovy tabulky: *a1a2ana1a1*a1a1*a2a1*ana2a2*a1a2*a2a2*ananan*a1a2*anan*an Je-li prvek neutrální, potom jeho řádek a sloupec odpovídají záhlaví. Je-li prvek absorbující, potom jeho řádek a sloupec jsou plné něj. Je-li grupoid komutativní, potom tabulka je symetrická. Má-li grupoid dělení nebo krácení, potom v každém řádku a sloupci jsou všechny prvky – z toho je hezky vidět, že v konečném grupoidu jsou dělení a krácení ekvivalentní.
Věta. Nechť (G,*,e,ι) je grupa a x,yG. Potom yx=xy=e a xy=xy=e.
Věta. Nechť (G,*,e,ι) je grupa a x,yG. Potom xy=ey=ι(x) a yx=ey=ι(x).
Věta. Nechť (G,*,e,ι) je grupa. Potom ιι=.
Věta. Nechť (G,*,e,ι) je grupa a x,yG. Potom ι(xy)=ι(y)ι(x).
Věta. Nechť (G,*,e,ι),(G~,*~,e~,ι~) jsou grupy a f:GG~. Je-li x,yG:f(x*y)=f(x)*~f(y), potom je f homomorfismus.
Příklad. Nechť (G,*,e,ι) je grupa a aG. Potom fa:G,fa(n)an je homomorfismus z grupy (,+,0,).
Definice. Symetrická grupa na množině X je SX({f:XX|f bijekce},,,1) Speciálně pro n je grupa permutací SnSn^.
Definice. Nechť n. Dihedrální grupa D2n je grupa symetrií pravidelného n-úhelníka.
Meme
Definice. Nechť n a T je těleso. Definujeme maticové grupy GL(n,T)({MTn×n|detM0},,𝐈,1) SL(n,T)({MTn×n|detM=1},,𝐈,1) O(n,T)({MTn×n|MMT=𝐈},,𝐈,1) U(n)({Mn×n|MM*=𝐈},,𝐈,1) Speciálně U(1) je grupa komplexních jednotek.
[REKLAMA]

Podgrupy

Budeme používat částečný multiplikativní zápis.

Cyklické grupy

Násobení grup

[REKLAMA]

Klasifikace konečně generovaných abelovských grup

Faktorizace podle podgrupy

Hezký článek o podgrupách, Lagrangeově větě a Eulerově větě

Meme
[REKLAMA]

Věty o izomorfismu

Akce grupy

[REKLAMA]

Okruhy

Definice. Okruh je množina R s dvěma binárními operacemi +,, jednou unární operací a dvěma nulárními operacemi 0,1 splňující: Pokud je komutativní, jde o komutativní okruh.
Meme
Poznámka. Z vlastností komutativní grupy plyne pro prvky okruhu:
Věta. Nechť R je okruh a aR. Potom a0=0a=0.
Věta. Nechť R je okruh a a,bR. Potom (ab)=(a)b=a(b).
Věta. Nechť R je okruh, a,bR a n. Definujme operaci ×:×RR,n×xx++xn× pro n>0, pro ostatní n rozšířenou zjevným způsobem. Potom n×(ab)=(n×a)b=a(n×b).
Definice. Nulový okruh je množina {0=1} s operacemi definovanými zjevně.
Věta. Nachť R je okruh. Je-li 0=1, potom R je nulový okruh.
Příklad. Příklady okruhů s obvyklými operacemi: jakékoli těleso, ,n,[i], Rn×n pro R okruh
Příklad. Nechť G je grupa a End(G) množina jejích endomorfismů. Pro f,gEnd(G),xG definujme (f⊕︎g)(x)f(x)g(x),fgfg. Potom End(G) s těmito operacemi tvoří okruh.
Příklad. Nechť X je libovolná množina a R je komutativní okruh. Pro f,g:XR definujme operace (f⊕︎g)(x)f(x)+g(x),(fg)(x)f(x)g(x). Potom RX s těmito operacemi je okruh.
Definice. Nechť R je okruh. Množina SR je podokruh, pokud (S,+) je podgrupa (R,+) a (S,) je podmonoid (R,).

Polynomy a mocninné řady

[REKLAMA]

Direktní součin okruhů

Obory integrity

Meme

Tělesa

[REKLAMA]

Ideály

[REKLAMA]

Kořeny polynomů

[REKLAMA]
Definice. Charakteristika okruhu R je nejmenší n takové, že n×1=0. Píšeme charR=n. Pokud takové n neexistuje, píšeme charR=0.
Definice. Prvookruh okruhu R je 1+, neboli Imφ pro φ(n)n×1.
Věta. Je-li R obor integrity, potom charR je nula nebo prvočíslo.
Definice. Prvotěleso tělesa T je jeho minimální podtěleso.
Věta. Prvotěleso tělesa T je izomorfní , pokud charT=0, nebo p, pokud charT=p.

Konečná tělesa

[REKLAMA]

Dělitelnost v oborech integrity

[REKLAMA]