Lineární algebra B2 (01LAB2)

last change: 15-05-2019

Sylabus předmětu

Inverzní matice, permutace a determinant matice, spekrální teorie matic, skalární součin a ortogonalita, lineární geometrie.

Literatura k přednášce

  • Ľ. Dvořáková, Lineární algebra 2, skriptum FJFI ČVUT
  • E. Humhal, Algebra 2, el. skriptum

materiálny ke cvičení

K dispozici jsou zadání cvičení, abyste měli možnost se připravovat sami předem. Úlohy v zadáních jsou neřešené.

Zápočet

Zápočet uděluje studentovi cvičící za účast na cvičeních. Navíc každý student získá od cvičícího ohodnocení své práce během semestru (od 0 do +2 bodů), které se promítnou do hodnocení zkouškové písemky (vizte níže).

Zkouška

přihlašování na zkoušku

  • Zkouškové termíny na celé zkouškové (červen i září) budou vypsané v KOSu.
  • Přihlašování a odhlašování na zkoušku přes KOS, termín pro přihlášení a odhlášení ze zkoušky: den předcházející dni písemné části zkoušky.
  • S výjimkou termínů s velmi malým počtem přihlášených studentů, proběhne vyhodnocení písemky a případná ústní zkouška vždy až druhý den.

podoba zkoušky

  • Zkouška se skládá ze písemné a ústní části, které se konají ve 2 po sobě jdoucích dnech.
  • Písemná část zkoušky obsahuje 4 početní příklady a 3 teoretické otázky (okruhy).
  • Příklady pokrývají všechny probrané kapitoly (řešení soustav LAR, inverzní matice, determinanty, prostoty se skalárním součinem, lineární geometrie), za každý je možné získat v průměru 4 body, tj. maximálně 16 bodů celkem. K bodům za příklady se přičtou bonusové body ze cvičení.
  • V teorii je požadována znalost definic, vět, a snažších důkazů probraných na přednášce, otázky též zkoumají vaši orientaci v probrané látce.

ukázková zkoušková písemka

hodnocení zkoušky

  • Minimální počty bodů potřebné pro zisk jednotlivých známek jsou shrnuty v následující tabulce
praxeteorieznámka
960 %E
1170 %D
1380 %známka C–A na základě ústního zkoušení