Press "Enter" to skip to content

Úvodná stránka

Nachádzate sa na stránkach venovaných predmetu ZPRO. Stránky korešpondujú s cvičeniami kruhu ZS8, ktoré prebiehajú každý utorok (T-124) a piatok (B-009) vždy od 07:30 do 09:10 počas zimného semestra.

Po každom cvičení tu nájdete krátke zhrnutie a úlohy, ktoré sa preberali na hodine:

Seminárne práce

Zadanie Termín zadania Termín odovzdania
1.  Seminárna práca 1 09.11.2018 23.11.2018
2.  Seminárna práca 2 07.12.2018 15.02.2019

Termíny prác budú zverejnené počas semestra.

Podmienky k udeleniu zápočtu

  1. Účasť na cvičeniach je povinná. Počas semestra sú povolené 4 absencie. Neúčasť z dôvodu choroby alebo iného vážneho dôvodu môže byť ospravedlnená dodatočne. Ostatné neúčasti je potrebné ohlásiť vopred.
  2. V priebehu semestra budú zadané 2 seminárne práce, ktoré musia študenti vypracovať. Zadania prác a termíny odovzdania budú zverejnené počas semestra na tejto stránke.

Predčasné udelenie zápočtu

Študent môže získať zápočet predčasne, pokiaľ preukáže výbornú znalosť programovania vrátane základov OOP a práce s výnimkami. Študenti, ktorí chcú získať zápočet predčasne, dostanú zápočtovú úlohu. Na ďalšom cvičení potom prebehne konzultácia nad zápočtovým programom.

Comments are closed.