Smutná Shana

Smutná Shana

Smutná Shana po tom, co Yuuji utekl za Yoshidou.