Datová struktura "seznam"

Dynamický jednosměrný seznam napsaný v Pascalu.
Klíčová slova: programování, Pascal, seznam.

Unit Seznam;
interface

type T   = Byte;
   pprvek = ^Tprvek;
   Tprvek = 
   object
    data : T;
    dalsi : pprvek;
   end;

   tseznam = 
   object
    hlava : pprvek;
    iter : pprvek;
    pocet_prvku:longint;
    zarazka:pprvek;
    constructor vytvor;
    procedure vloz(d:T);
    procedure vloznakonec(d:T);
    procedure smaz(p:pprvek);
    function najdi(d:T):pprvek;
    procedure vyprazdni;
    procedure vypis_seznam;
    destructor zrus;
    function next:pprvek;
    procedure reset;
    function pocet_prv:longint;
   end;

implementation

constructor tseznam.vytvor;
begin
 new(hlava);
 zarazka:=hlava;
 zarazka^.dalsi:=nil;
 iter:=hlava;
 pocet_prvku:= 0;
end;

procedure tseznam.vloz(d:t);
var h1:pprvek;
begin
 pocet_prvku:=pocet_prvku+1;
 new(h1);
 h1^.data:=d;
 h1^.dalsi:=hlava;
 hlava:=h1;
 iter:=hlava;
end;

procedure tseznam.vloznakonec(d:t);
var h1:pprvek;
begin
 pocet_prvku:=pocet_prvku+1;
 zarazka^.data:=d;
 new(zarazka^.dalsi);
 zarazka:=zarazka^.dalsi;
end;


procedure tseznam.smaz(p:pprvek);
var x:pprvek;
begin
 p^.data:=p^.dalsi^.data;
 x:=p^.dalsi^.dalsi;
 if p^.dalsi = zarazka then zarazka := p;
 dispose(p^.dalsi);
 p^.dalsi:=x;
 pocet_prvku:=pocet_prvku-1;
end;

function tseznam.najdi(d:T):pprvek;
var x:pprvek;
begin
 zarazka^.data:=d;
 x:=hlava;

 while x^.data<>d do x:=x^.dalsi;
 najdi:=x;
end;

procedure tseznam.vypis_seznam;
var x:pprvek;
begin
 x:=hlava;
 while x<>zarazka do
 begin
  write(x^.data);
  x:=x^.dalsi;
 end;
 writeln('');
end;

procedure tseznam.vyprazdni;
var x:pprvek;
begin
 x:=hlava;
 while x<>zarazka do
 begin
  hlava:=x^.dalsi;
  dispose(x);
  x:=hlava;
 end;
end;

destructor tseznam.zrus;
begin
 if hlava<>zarazka then vyprazdni;
 dispose(hlava);
 hlava:=nil;
 zarazka:=nil;
end;

procedure tseznam.reset;
begin
 iter:= hlava;
end;

function tseznam.next:pprvek;
begin
 if iter=zarazka then next:=nil
 else
 begin
  next := iter;
  iter := iter^.dalsi;
 end;
end;

function tseznam.pocet_prv:longint;
begin
 pocet_prv:=pocet_prvku;
end;
end.
Tags: